#Nepal #ProblemI: #NoTeachersInSchools शिक्षक भएनन् भन्ने उनीहरूको पहिलो जवाफ हुन्छ । दोस्रो, शिक्षक भए पनि उनीहरूको गुणस्तर भएनन् भन्ने हुन्छ र तेस्रो चाहिँ विद्यालको भौतिक वातावरण उपयुक्त छैन भन्ने गुनासो हुन्छ http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439


#Nepal #ProblemI: #NoTeachersInSchools शिक्षक भएनन् भन्ने उनीहरूको पहिलो जवाफ हुन्छ । दोस्रो, शिक्षक भए पनि उनीहरूको गुणस्तर भएनन् भन्ने हुन्छ र तेस्रो चाहिँ विद्यालको भौतिक वातावरण उपयुक्त छैन भन्ने गुनासो हुन्छ http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s