#NepalDoesNotAllowShuttingCompaniesNeitherBringingMoneyForFactories कम्पनी चलेन बन्द गर्छु भन्दा पनि बन्द गर्न दिइदैन । त्यस्तै बाहिरवाट पैसा ल्याउन उति नै झन्झटिलो छ । अनेक शंका गरिन्छन् । http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439


#NepalDoesNotAllowShuttingCompaniesNeitherBringingMoneyForFactories कम्पनी चलेन बन्द गर्छु भन्दा पनि बन्द गर्न दिइदैन । त्यस्तै बाहिरवाट पैसा ल्याउन उति नै झन्झटिलो छ । अनेक शंका गरिन्छन् । http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/78439

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s